Gebruiksvoorwaarden

Deze website is de eigendom van Coca-Cola Enterprises Belgium bvba, Etienne Gossart, met maatschappelijke zetel op de Bergensesteenweg 1424 – 1070 Brussel België – BTW BE 0425.071.420 RPR Brussel.

Het gebruik van deze site impliceert dat je deze voorwaarden aanvaardt
Jouw toegang tot de website www.olympicmoves.be (“site”) en het gebruik ervan is gebonden aan de volgende gebruiksvoorwaarden en onderhevig aan alle toepasselijke wetten en voorschriften. Door deze site te bezoeken en te gebruiken verklaar je je volledig en zonder voorbehoud akkoord met deze gebruiksvoorwaarden en erken je dat zij alle andere overeenkomsten terzake tussen jou en Olympic Moves vervangen. Als je deze gebruiksvoorwaarden niet volledig en zonder voorbehoud onderschrijft of aanvaardt, gelieve deze site dan te verlaten.

Eigendom van de inhoud

De site en de volledige inhoud ervan, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle teksten en foto´s (“inhoud”) zijn behoudens andersluidende vermelding auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Coca-Cola Enterprises Belgium bvba. Het gebruik van de inhoud, behalve zoals voorzien in deze gebruiksvoorwaarden, zonder de schriftelijke toelating van de eigenaar van de inhoud, is streng verboden. De gebruiker weze gewaarschuwd dat Coca-Cola Enterprises Belgium bvba zijn intellectuele eigendomsrechten op agressieve wijze en met inzet van alle rechtsmiddelen zal doen naleven, met inbegrip van strafrechtelijke vervolging.

Uw gebruik van de site

Coca-Cola Enterprises Belgium bvba kent jou een beperkt, persoonlijk, onoverdraagbaar, onverhandelbaar en herroepelijk recht toe om de site als volgt te gebruiken:

 • met uitzondering van de afbeeldingen van mensen of plaatsen die niet zijn opgenomen in de rubriek “Nieuws” van de site mag je de inhoud alleen downloaden voor niet-commercieel, persoonlijk gebruik en op voorwaarde dat je ook alle copyright- en andere eigendomsvermeldingen overneemt; je mag geen afbeeldingen van mensen of plaatsen gebruiken die niet zijn opgenomen in de rubriek “Nieuws” van de site zonder de schriftelijke toelating van Olympic Moves;
 • de inhoud van de rubriek “Nieuws” van de site mag niet worden gereproduceerd;
 • je mag de inhoud niet verdelen, aanpassen, kopiëren (behalve zoals hierboven beschreven), doorgeven, vertonen, hergebruiken, reproduceren, publiceren, licentiëren, creatief bewerken, overdragen, verkopen of op een andere manier gebruiken zonder de schriftelijke toelating van de onderneming;
 • het is jou verboden de site te gebruiken om verboden, dreigend, bedrieglijk, misleidend, grof, intimiderend, lasterlijk, schandelijk, vulgair, obsceen, schandaliserend, opruiend, pornografisch, profaan of ander materiaal te posten of door te geven dat kan worden beschouwd als strafrechtelijk vergrijp, aanleiding kan geven tot het inroepen van de burgerlijke aansprakelijkheid of op een andere manier een inbreuk op de wet kan vormen ¬ de onderneming zal haar onvoorwaardelijke medewerking verlenen aan politie- of andere ordehandhavingsdiensten en aan alle gerechtelijke verzoeken of bevelen om de identiteit te onthullen van mensen die dergelijk materiaal of dergelijke informatie posten of doorgeven; en
 • het is jou verboden de site te gebruiken om te adverteren of commerciële acties te voeren.
  De onderneming zal alle passende maatregelen nemen tegen gebruikers die deze beperkingen niet naleven.

Door het aanvaarden van de huidige voorwaarden, ga je ermee akkoord dat Coca-Cola Enterprises Belgium bvba discretionnair jouw gebruik van De site onmiddellijk mag beëindigen of opschorten bij gelijk welke inbreuk op deze gebruiksvoorwaarden en alle andere specifieke voorwaarden. Bij een opschorting of beëindiging in die zin moet je onmiddellijk (a) het gebruik van de site stopzetten, en (b) alle kopieën vernietigen die u eventueel van bepaalde delen van de inhoud hebt gemaakt.

Privacy

Alle persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld je naam, je adres, je telefoonnummer of je e-mailadres) die je elektronisch of anderszins doorgeeft aan de site, worden door de onderneming gebruikt in overeenstemming met de privacyverklaring van de site. Alle andere berichten of mededelingen die je op de site post zoals vragen, commentaar, suggesties en dergelijke, worden verwerkt als niet-vertrouwelijk en niet-beschermd. Coca-Cola Enterprises Belgium bvbva, Bergensesteenweg 1424, 1070 Brussel of partners van Olympic Moves, zullen de gegevens van de leerkrachten LO behandelen conform de Wet van 08/12/92 tot Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Zij mogen deze gegevens gebruiken voor de commerciële promotie van hun diensten, met inbegrip van de diensten van hun partners. De deelnemer heeft het recht tot inzage van de gegevens die op hem betrekking hebben en kan in voorkomend geval de rechtzetting of het schrappen ervan vragen aan het Consumer Relations departement op bovenvermeld adres of door e-mail aan info@olympicmoves.be

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Je gebruikt de site op eigen risico. Coca-Cola Enterprises Belgium bvba en andere partijen die betrokken zijn bij de creatie, de productie of de levering van de site kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of andere schade die voortvloeit uit of gelinkt aan het gebruik van deze site of zijn inhoud, wordt het op basis van contractuele, strafwettelijke of burgelijke aansprakelijkheid.

Koppelingen naar de sites van derden

De site kan links bevatten naar sites van derden of sites die door anderen worden beheerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. De onderneming heeft geen zeggenschap over, en is niet verantwoordelijk voor, de inhoud, het privacybeleid of de veiligheid van die sites. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande wijst de onderneming uitdrukkelijk alle verantwoordelijkheid af mochten die sites:

 • een inbreuk plegen op de intellectuele eigendomsrechten van derden;
 • onnauwkeurig, onvolledig of misleidend zijn;
 • niet verhandelbaar of geschikt voor een bepaald doel zijn;
 • niet voorzien in de vereiste veiligheid;
 • virussen of andere items van destructieve aard bevatten; of
 • lasterlijk of schandelijk zijn.

De onderneming onderschrijft evenmin de inhoud, de producten of de diensten die op dergelijke sites worden aangeboden. Als u een koppeling naar dergelijke sites of de site tot stand brengt, doet u dat op eigen risico en zonder de toestemming van de onderneming.

Herzieningen van de voorwaarden

De onderneming mag te allen tijde en zonder kennisgeving deze gebruiksvoorwaarden herzien door deze publicatie te actualiseren. Die herzieningen zijn bindend, zodat je periodiek deze pagina moet raadplegen om de actuele gebruiksvoorwaarden te overlopen. Er zal een kennisgeving op de site worden gepubliceerd telkens wanneer de gebruiksvoorwaarden op significante wijze worden aangepast.

Toepasselijk recht en rechtsgebied

Deze gebruiksvoorwaarden en je gebruik van de site worden geregeld door de wetten van België, ongeacht de keuze van de wettelijke bepalingen. Eventuele geschillen die voortvloeien uit, verband houden met of verwijzen naar deze gebruiksvoorwaarden en/of deze site of waarin deze gebruiksvoorwaarden en/of deze site een materieel feit zijn, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.

Hosting

deze site is gehost bij:
RCA group
Koningin Astridlaan 38,
3500 Hasselt
+32 11 59 05 90
www.rca.be